Ogólne warunki handlowe

1. informacje ogólne

Poniżej znajdują się warunki korzystania z oferty internetowej udostępnianej przez Naturspirit Heiko Gärtner, Frankenstraße 8, 92353 Postbauer-Heng (zwanej dalej "Heiko Gärtner") na stronie internetowej www.lebensabenturer.de (zwanej dalej "Lebensabenteurer.de").
Strona służy wyłącznie do przekazywania informacji, własnych doświadczeń i osobistych opinii, interpretacji i wniosków operatorów i autorów. Nie składa się żadnych roszczeń co do kompletności lub poprawności złożonych oświadczeń i nie udziela się żadnej gwarancji. W ramach programów partnerskich na Lebensabenteurer.de oferowane są również produkty i usługi. Są to jednak wyłącznie referencje i informacje o ofertach osób trzecich. Heiko Gärtner nie oferuje tutaj żadnych własnych produktów ani usług. Sprzedaż biletów, voucherów przygodowych, upominków, ubezpieczeń, podróży i innych produktów lub usług nie wchodzi w zakres usług Lebensabenteurer.de i leży w gestii organizatora.

2. Zakres stosowania

W przypadku usług świadczonych przez Lebensabenteurer.de na rzecz konsumentów (§ 13 BGB) zastosowanie mają niniejsze warunki użytkowania.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie ma charakteru komercyjnego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek.

3. ochrona danych osobowych

Podstawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Lebensabenteurer.de można znaleźć w sekcji Ochrona danych.

4. prawo autorskie

4.1 Wszystkie zdjęcia, skrypty programowe, znaki towarowe i inne prawa własności wykorzystywane przez Experience Galaxy podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i w związku z tym są własnością firmy Heiko Gärtner lub odpowiednich właścicieli znaków towarowych lub praw własności. Nie mogą być one rozpowszechniane, zwielokrotniane lub w inny sposób wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody autora.
4.2 W przypadku naruszenia obowiązującego prawa niemieckiego lub naszych warunków użytkowania, Heiko Gärtner zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do oferowanych usług. Nie ma to wpływu na prawo do podjęcia działań prawnych.

5. odpowiedzialność / gwarancja

Lebensabenteurer.de służy tylko do informacji, porównania i linkowania. Mimo, że nasi partnerzy w zakresie zawartości zostali wybrani z wielką starannością i ponieważ Lebensabenteurer.de jest tylko platformą informacyjną, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie zajmujemy stanowiska w przypadku sporów prawnych, skarg, błędnych dostaw lub ewentualnych innych problemów pomiędzy kupującym a dostawcą lub sprzedawcą, z którym nawiązał on stosunek prawny.
Heiko Gärtner nie ponosi również odpowiedzialności za poprawność informacji przedstawionych na Lebensabenteurer.de, w szczególności w odniesieniu do informacji dotyczących doświadczeń, wydarzeń, dat, cen i miejsc.
Wszystkie informacje dotyczące ofert sprzedaży na Lebensabenteurer.de są dostarczane przez osoby trzecie, więc nie możemy wpływać na ich poprawność. Ceny wyświetlane na stronie Lebensabenteurer.de mogą w niektórych przypadkach nie być aktualne. Mimo, że informacje na tej stronie zostały zebrane z należytą starannością, w przypadku innych informacji oferty opublikowane na stronie internetowej dostawcy, a nie informacje wyświetlane na Lebensabenteurer.de, są ważne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe dane na tej stronie. Dbamy jednak o to, aby jak najszybciej skorygować błędy znalezione na Lebensabenteurer.de.
Dlatego przed zawarciem umowy użytkownik jest zobowiązany do ponownego szczegółowego sprawdzenia wszystkich informacji na stronie internetowej danego oferenta.
Ponadto Heiko Gärtner nie ma żadnego wpływu na produkty, usługi i inne kwestie związane z zakupem produktu lub usługi od dostawcy, w związku z czym Heiko Gärtner nie może przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności w tym zakresie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zakupionego produktu lub usługi prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim dostawcą.

6. linki do stron internetowych osób trzecich

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich dostawca lub operator. W momencie linkowania strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie zostały zidentyfikowane w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie linki.

7. zmiany w warunkach użytkowania

Heiko Gärtner zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków użytkowania bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Językiem umowy jest język niemiecki.
8.2 Miejscem jurysdykcji jest siedziba Naturspirit Heiko Gärtner, jeżeli jest to dopuszczalne.
8.3 Niniejsza umowa oraz wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
8.4 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.

Stand: April 2020